Ribarska proizvodnja

Akvakultura, tradicionalna delatnost kompanije od dana njenog osnivanja, se odvija na površini od 690 hektara, na 2 lokacije u Vojvodini – Jazovo i Srpski Miletić. Ribjnaci DTD Ribarststva su polusistemski sa poluintenzivnom proizvodnjom, koja se zasnima na dobroj ribnjačkoj praksi, HACCP principima i standardu ISO9001:2008. Primena dobre ribnjačke prakse podrazumeva određene agrotehničke mere i kontrole koje se sprovode tokom proizvodne godine.
Proizvodnja ribe na našim ribnjacima započinje odgovarajućim agrotehničkim merama koje se sprovode na ribnjačkom objektu pre upuštanja vode ( obrada, dezinfekcija i đubrenje ribnjačkog dna). Sledi upuštanje vode i odabir nasadnog materijala u zavisnosti od planirane proizvodnje. Nakon nasada ribe, započinje se sa ishranom i redovnom kontrolom prirasta ribe. Proizvodnja svih kategorija riba se zasniva na ishrani kompletnom ekstrudiranom smešom „Riboks“ prizvedenom u fabrici za proizvodnju riblje hrane DTD Ribarstva. Stalnom kontrolom fizičko-hemijskih-bioloških pokazatelja i određenim agrotehničkim merama koje se sprovode, na ribnjačkim objektima se održava optimalna životna sredina za ribe.
Ovakvim načinom proizvodnje tj. ribnjačke prakse i redovnim kontrolama zdravstvenog stanja obezbeđujemo kvalitetnu i zdravu ribu. Riba proizvedena na ribnjacima DTD Ribarstva se ističe po kvalitetu mesa, smanjenim procentom masti i optimalnim odnosom masnokiselinskog sastava.