Statusne promene

Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene

Privredno društvo DTD Agrar Lovćenac doo Bački Jarak koje posluje u okviru DTD Grupe, na web sajtu privrednog društva DTD Ribarstvo doo Bački Jarak, a u skladu sa čl. 495 Zakona o privrednim društvima, objavljuje Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja privrednog društva LOV 2 DTD doo Bački Jarak MB 21620998 kao Društva prenosioca, privrednom društvu DTD Agrar Lovćenac doo Bački Jarak MB 21539597 kao Društvu sticaocu.

Uvid u dokumente i akte u vezi sa statusnom promenom pripajanja može se izvršiti u poslovnim prostorijama u Bačkom Jarku, ul. Cara Lazara bb, svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova u periodu od 04.01.2021. – 05.03.2021. godine.
 
Tekst nacrta ugovora o statusnoj promeni možete videti OVDE.